English


HLAVNÍ STRANAInformace studentůmStudijní materiályOdkazy

Pro studenty 1. ročníku

Studenti jsou povinni se v průběhu 1. ročníku nechat přeočkovat proti hepatitidě B. Potvrzení o přeočkování (zapsané v indexu) je nutnou podmínkou k zápisu do 2. ročníku. Na vlastní přeočkování mají studenti nárok zdarma (případně za cenu manipulačního poplatku). Při přeočkování je nutné předložit doklad o studiu, popř. Vám bude na vyžádání vystaveno speciální potvrzení.


Pro studenty 2. ročníku

Studenti jsou povinni si zadávat téma své bakalářské práce do systému STAG sami, nejpozději do konce letního semestru.
Pokyny pro zadání závěrečné práce do STAGu.


Informace k závěrečným pracem

Požadovaný rozsah závěrečných prací pro obor Optometrie:
  • Diplomová práce: 40 - 50 normostran, tj. 72 000 - 90 000 znaků včetně mezer
Požadavky na citaci a odkazování literatury v bakalářské a diplomové práci v rámci oboru Optometrie
Další konkrétní požadavky budou upřesněny na příslušném semináři, popř. vedoucím práce.


Logbook a informace k externím praxím

Každý student (od roku nástupu do studia 2021) si vede záznam úkonů a jiných odborných aktivit - logbook. Bližší informace jsou uvedeny přímo v logbooku, odstavec "Obecné informace". Před každou praxí mimo UP (tj. vyjma praxe na Oční klinice LF a FN UP) je třeba s daným pracovištěm uzavřít "smlouvu o zajištění praxe", a to ve třech vyhotoveních. Po ukončení každé praxe je nutné doložit "potvrzení o absolvování odborné praxe a její hodnocení", případně přílohu "záznam o praktických dovednostech studenta na odborné praxi"; obojí za smluvní externí pracoviště potvrzuje příslušný školicí pracovník. Dále je nutné zpracovat dokument "hodnocení praxe studentem, osobní cíle a jejich splnění" (vypracuje student po ukončení praxe).
Origtinály těchto dokumentů student odevzdá pověřenému pracovníku katedry optiky PřF UP v Olomouci, kopii nebo scan si zařadí do logbooku. Minimální požadovaný rozsah každé z praxí je 80 hodin (tj. 2 týdny). Náplň praxí:
  • PX1: vyšetřování zraku, nabídka korekční pomůcky - poradenství, technické činnosti; oční optika, optometrické/oftalmologické pracoviště (zdravotnické zařízení)
  • PX2: vyšetřování zraku, aplikace kontaktních čoček, následná péče; optometrické/oftalmologické pracoviště (zdravotnické zařízení)
  • PX3: vyšetřování zraku, oční patologie; oftalmologické pracoviště (zdravotnické zařízení)
Podrobnější informace, zejména požadované počty jednotlivých zaznamenávaných aktivit, Vám budou sděleny.
Dokumenty ke stažení: