English


HLAVNÍ STRANAInformace studentůmStudijní materiályOdkazy

Pro studenty 1. ročníku

Studenti jsou povinni se v průběhu 1. ročníku nechat přeočkovat proti hepatitidě B. Potvrzení o přeočkování (zapsané v indexu) je nutnou podmínkou k zápisu do 2. ročníku. Na vlastní přeočkování mají studenti nárok zdarma (případně za cenu manipulačního poplatku). Je možné je absolvovat například u dorostové lékařky MUDr. J. Ševčíkové, Šmeralova Šmeralova 1144/10 (pouze studenti mladší 26 let s trvalým bydlištěm mimo Olomouc). Při přeočkování je nutné předložit doklad o studiu - index.


Pro studenty 2. ročníku

Studenti jsou povinni si zadávat téma své bakalářské práce do systému STAG sami, nejpozději do konce letního semestru.
Pokyny pro zadání závěrečné práce do STAGu.


Informace k závěrečným pracem

Požadovaný rozsah závěrečných prací pro obor Optometrie:
  • Diplomová práce: 40 - 50 normostran, tj. 72 000 - 90 000 znaků včetně mezer
Konkrétní požadavky budou upřesněny.


Informace k externím praxím

Před každou praxí mimo UP (tj. vyjma praxe na Oční klinice LF a FN UP) je třeba s daným pracovištěm uzavřít "smlouvu o zajištění praxe", a to ve čtyřech vyhotoveních. Po ukončení každé praxe je nutné doložit "potvrzení o absolvování odborné praxe a její hodnocení", případně přílohu "záznam o praktických dovednostech studenta na odborné praxi"; obojí za smluvní externí pracoviště potvrzuje příslušný školicí pracovník. Dále je nutné zpracovat dokument "hodnocení praxe studentem, osobní cíle a jejich splnění" (vypracuje student po ukončení praxe).
Minimální požadovaný rozsah každé z praxí je 80 hodin (tj. 2 týdny). Náplň praxí:
  • PX1: vyšetřování zraku, nabídka korekční pomůcky - poradenství, technické činnosti
  • PX2: vyšetřování zraku, aplikace kontaktních čoček, následná péče
  • PX3: vyšetřování zraku, oční patologie; na oftalmologickém pracovišti
Podrobnější informace, zejména požadované počty jednotlivých zaznamenávaných aktivit, Vám budou sděleny.
Dokumenty ke stažení: